کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۳۲۹۸۹

فرم­های دوره کارشناسی ارشد

 

فرم­های دوره کارشناسی ارشد
 

ردیف

عنوان فرم

توضیح مختصر فرم

لینک

1

فرم شماره 39100

فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود

2

فرم شماره 39101

فرم از پیش آماده پیشنهاد تشریحی کارشناسی ارشد

   دانلود

3

فرم شماره 39102

فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی کارشناسی ارشد

   دانلود

4

فرم شماره 39103

فرم قدیمی قرارداد انجام طرح پژوهشی کارشناسی ارشد

   دانلود

5

فرم شماره 39104

فرم ۲۴ و ۴۰ درصد

   دانلود

6

فرم شماره 39105

فرم قدیمی 24 و 40 درصد

   دانلود

7

فرم شماره 39106

فرم ۶۰ و ۷۶ درصد

   دانلود

8

فرم شماره 39107

فرم قدیمی 60 و 76 درصد

   دانلود

9

فرم شماره 39108

فرم دریافت حق الزحمه های پرسنلی پایان نامه (پروژه) تحصیلی کارشناسی ارشد

   دانلود

10

فرم شماره 39109

فرم قدیمی دریافت حق الزحمه­های پرسنلی پایان­نامه (پروژه) تحصیلی کارشناسی ارشد

   دانلود

11

فرم شماره 39110

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی­ ارشد

   دانلود

12

فرم شماره 39111

فرم درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد

   دانلود

13

فرم شماره 39112

فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از پایان­نامه کارشناسی­ ارشد

   دانلود

14

فرم شماره
39113

فرم شماره دو ارزشیابی دفاع از پایان­نامه کارشناسی­ ارشد

   دانلود

15

فرم شماره 39114

تعهدنامه اصالت پایان­نامه دانشجوی کارشناسی ارشد

   دانلود

16

فرم شماره 39115

فرم درخواست مجوز راهنمایی/مشاوره پایان­نامه توسط اساتید شاغل در خارج از کشور

دانلود
 
 

17

فرم شماره39116

فرم تکمیل اصلاحات پایان­نامه دانشجویان کارشناسی­ ارشد

 

دانلود

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۷