دکتری

تعداد بازدید:۳۲۱۳۱

ردیف

عنوان فرم

توضیح مختصر فرم

لینک

1

فرم شماره 39200

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری

دانلود

2

فرم شماره 39201

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بورسیه

دانلود

3

فرم شماره 39202

فرم درخواست آزمون امتحان جامع دانشجویان دکتری

دانلود

4

فرم شماره   39300

فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی  PhD

 دانلود

5

فرم شماره 39203

فرم پیشنهاد عنوان رساله دکتری

دانلود

6

فرم شماره 39204

فرم پیشنهاد تشریحی عنوان رساله دکتری

دانلود

7

فرم شماره 39205

فرم مشخصات استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی (ویژه دانشجویان دکتری)

دانلود

8

فرم شماره 39206

کاربرگ مشخصات دانشجویان دکتری

دانلود

9

فرم شماره 39208

درخواست صدور نامه جهت آزادسازی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانلود

10

فرم شماره 39209

فرم درخواست مجوز دفاع دکتری

دانلود

11

فرم شماره 39210

فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از رساله دکتری

دانلود

12

فرم شماره 39211

فرم شماره دو ارزشیابی دفاع از رساله دکتری

دانلود

13

فرم شماره 39212

تعهدنامه اصالت رساله دانشجوی دکتری 

دانلود
 
 

14

فرم شماره 39213

فرم درخواست مجوز راهنمایی/مشاوره رساله توسط اساتید شاغل در خارج از کشور

دانلود
 
 

15

فرم شماره 39214

فرم تکمیل اصلاحات رساله دانشجویان دکتری

 

دانلود

 16  فرم شماره 39215 فرم 103    دانلود
 
17  فرم شماره 39220 گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان پژوهش محور    دانلود
 

18                                                شرایط تمدید فرصت مطالعاتی                                                             دانلود

19                                                 تمدید مطالعات داخلی                                                                      دانلود

20                                                فرم تعهد                                                                                     دانلود

21                                                 فرم 104                                                                                   دانلود

22                                   فرم ابلاغ نتیجه امتحان جامع                                                                              دانلود

 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۷