مسئول دفتر مدیریت ودبیرخانه

تعداد بازدید:۱۵۹۸
آقای علی حسنپور ناهید

1- پاسخگوی به تماس های تلفنی مدیریت

2-تنظیم برنامه های مدیر ومعاون

3-پیگری مسائل امور اداری مدیریت

4- ارسال وپیگیری مکاتبات

5-پاسخگوئی به مکاتبات دانشجویانآخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۳