امور آموزشی دانشکده های حقوق وعلوم اجتماعی-علوم تربیتی وروانشناسی-تربیت بدنی-الهیات

تعداد بازدید:۱۳۶۷
کمک کارشناس مربوطه : خانم شیلا حبیبی


1- دانشکده حقوق وعلوم اجتماعی

2- دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

3- دانشکده تربیت بدنی

4-دئانشکده الهیات

 

 

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۵