امور آموزشی دانشکده های جغرافیا وبرنامه ریزی-اقتصاد،مدیریت وبازرگانی-ادبیات فارسی وزبانهای خارجی

تعداد بازدید:۱۵۱۱

  

کمک کارشناس مربوطه:خانم عذرا کوره پز

1- دانشکده جغرافیاوبرنامه ریزی

2-دانشکده اقتصاد،مدیریت وبازرگانی

3- دانشکده ادبیات فارسی وزبانهای خارجی


 


                                                                 

 

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۵