سوابق تدریس

تعداد بازدید:۱۷۹۶

ردیف نام موسسه عنوان درس سطح تاریخ شروع تاریخ پایان
1 دانشگاه تبریز مدارهای الکتریکی I کارشناسی 1385 تا حال
2 دانشگاه تبریز الکترونیک I کارشناسی 1385 تا حال
3 دانشگاه تبریز مدار منطقی کارشناسی 1385 تا حال
4 دانشگاه تبریز تکنیک پالس کارشناسی 1385 تا حال
5 دانشگاه تبریز معماری کامپیوتر کارشناسی 1385 تا حال
6 دانشگاه تبریز مدارهای واسطه کارشناسی ارشد 1386 تا حال
7 دانشگاه تبریز میکروپروسسور II کارشناسی ارشد 1387 تا حال
8 دانشگاه تبریز بینایی ماشین کارشناسی ارشد 1387 تا حال
9 دانشگاه تبریز پردازنده های DSP دکتری 1388 تا حال
10 دانشگاه تبریز مباحث منتخب در هوش محاسباتی دکتری 1389 تا حال
آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴