امور انفورماتیک و IT

    آقای میرهادی اوجاقی حق

1- تایید و فعالسازی ثبت اطلاعات پروپوزال و پایاننامه های دانشجویان

2- حل مشکلات کامپیوتری و IT

3-طراحی و مدیریت وب سایت مدیریت

4- ایجاد رشته در پورتال دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم