امور بورسیه
                             مسئول مربوطه: رضا جاویدسرند          


1- پیگیری مسائل بورسیه دانشجویان
 
2- مسئول بایگانی و انبارداری