امور آموزشی دانشکده های جغرافیا وبرنامه ریزی-اقتصاد،مدیریت وبازرگانی-ادبیات فارسی وزبانهای خارجی

  

کمک کارشناس مربوطه:خانم عذرا کوره پز

1- دانشکده جغرافیاوبرنامه ریزی

2-دانشکده اقتصاد،مدیریت وبازرگانی

3- دانشکده ادبیات فارسی وزبانهای خارجی