امور آموزشی دانشکده های کشاورزی- دامپزشکی


کارشناس مسئول مربوطه :خانم اعظم سادات حسینی                        

1-دانشکده کشاورزی

2-دانشکده دامپزشکی