امور آموزشی دانشکده های کشاورزی- دامپزشکی


کارشناس مربوطه :خانم اعظم سادات حسینی
                       

1-دانشکده کشاورزی

2-دانشکده دامپزشکی