امور آموزشی دانشکده های مکانیک-عمران-برق وکامپیوتر-فناوریهای نوین

 

معاون مدیریت تحصیلات تکمیلی:    آقای صمد فتحی عبدالهی                                 


1- دانشکده فنی مهندسی عمران

2-دانشکده  مهندسی برق وکامپیوتر

3- دانشکده مکانیک

4- دانشکده فناوریهای نوین