امور آموزشی داشکده های :شیمی-فیزیک-پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی-علوم طبیعی-ریاضی-مرکزتحقیقات علوم پایه

 

 

 

کارشناس مسئول مربوطه: خانم معصومه قاسمی
 

1- دانشکده شیمی

2- دانشکده فیزیک

3- پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی

4- دانشکده علوم طبیعی

5- دانشکده ریاضی

6- مرکزتحقیقات علوم پایه