حسابداری

خانم رقیه روزدار

1- پرداخت هزینه های پایاننامه های دانشجویان

2- پیگیری مسائل مالی مدیریت