کمک کارشناس امور آموزشی دانشجویان دکتری و ارشد

مسئول مربوطه :خانم شیلا حبیبی

1- دانشکده حقوق

2- دانشکده تربیت بدنی

3- دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی