مدارک لازم جهت ایجاد رشته جدید درسامانه هوشمند

 

 

 

مدارک لازم جهت ایجاد رشته جدید:

 

1- فرم مشخصات ایجاد رشته جدید(جهت دانلود لطفا کلیک نماید)

 

2- حکم استخدام اساتید امتیاز آور رشته (نام فایل بصورت مقابل نوشته شود) 

pdf]                                                                          -نام و نام خانوادگی استاد .[ Staf

 

3-مدرک تحصیلی اساتید امتیاز آور (نام فایل بصورت مقابل نوشته شود)               

pdf]                                                                          
-نام و نام خانوادگی استاد . [Phd

 

4- تصویر کارت ملی و رزومه اساتید امتیاز آور (نام فایل بصورت مقابل نوشته شود)             
                                      

pdf]                                                                        -نام و نام خانوادگی استاد .[ID&CV

 

 

5- تفاهم نامه همکاری برای اساتید امتیاز آور مدعو از سایر گروه ها یا دانشگاهها

 


6- طرح توجیهی ایجاد رشته (بصورت فایل word)

7   فایل مربوط به برنامه درسی مصوب شورای برنامه­ریزی آموزش عالی قابل اخذ از سایت اینترنتی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( بصورت فایل pdf)

     8 -  لیست امکانات و تجهیزات مرتبط با رشته (بصورت فایل pdf)

      9  - فرم تکمیل شده مشخصات اعضای هیات علمی امتیازآور رشته (لطفا" جهت دانلود کلیک نمایید )

        10- تصویر کارت ملی و رزومه علمی و پژوهشی اساتید امتیازآور رشته (بصورت فایل pdf)                                                     

      11 -   جدول تخصیص دروس رشته (لطفا" جهت دانلود کلیک نمایید)

 

 

    تذکر مهم: (( لازم به ذکر است تمام موارد مذکور  ازطریق اتو ماسیون اداری به مدیریت تحصیلات تکمیلی  دانشگاه تبریز ارسال گردد.))