آئین‌نامه‌ها

1-آئین نامه اعطای بورس داخل برای مربیان(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

2-آئین نامه دکتری ابلاغی سال 88 نسخه(1)(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)


3-آئین نامه دکتری ابلاغی سال 88 نسخه(2)(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

4-آئین نامه کارشناسی ارشدابلاغی سال88(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

5-آئین نامه فرصت تحقیقاتی(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

6-آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی ازخارج(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

7-آئین نامه دکتری ابلاغی سال89(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

8-بخشنامه راه اندازی سامانه انتقال ازخارج(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

9-شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی 93(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

10-شیوه نامه اجرایی دکتری پژوهشی(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

11-فرصت تحقیقاتی سال 93 فرمها(جهت دریافت فایل لطفا"کلیک نماید)

12-شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی سال 94 فرمها(جهت دریافت فایل لطفا" کلیک نماید)

13- آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته ابلاغی سال 1394 (جهت دریافت فایل لطفا" کلیک نماید)

14
- شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی سال 95 (جهت دریافت فایل لطفا کلیک نماید)