کارکنان


  آقای علی حسن پور:                                مسئول دفتر ودبیرخانه مدیریت                                                        
 
 
آقای صمد فتحی:   
                                  کارشناس آموزشی دانشجویان ارشدودکتری

  آقای رضا جاوید سرند:                               مسئول پیگری امور بورسیه
  
آقای حسین آذری اصل:                           امور تایپ وبایگانی
 
خانم اعظم السادات حسینی:                   کارشناس آموزشی دانشجویان ارشدودکتری  
 
خانم شیلا حبیبی:                                   کمک کارشناس آموزشی دانشجویان ارشد ودکتری
 
 
 
 

  خانم عذرا کوره پز:                                   کاردان آموزشی دانشجویان ارشدودکتری 
  
خانم رقیه روزدار:                                    عامل مالی  
  
خانم معصومه قاسمی:                          کارشناس آموزشی دانشجویان ارشدودکتری