اطلاعیه ها

نحوه ثبت نام الکترونیکی مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت سال 1395 در رشته گرایش مهندسی پزشکی-بیوالکتریک دانشگاه تبریز

نحوه ثبت نام الکترونیکی مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت سال 1395 در رشته گرایش مهندسی پزشکی-بیوالکتریک دانشگاه تبریز

ادامه مطلب

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه تبریز در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95 برای رشته- گرایش مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه تبریز در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95 برای رشته- گرایش مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

ادامه مطلب

نحوه ثبت نام الکترونیکی مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95 در رشته گرایش زبان و ادبیات فارسی- ادبیات غنایی دانشگاه تبریز

نحوه ثبت نام الکترونیکی مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95 در رشته زبان و ادبیات فارسی- ادبیات غنایی دانشگاه تبریز

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون زبان UTET6

اعلام نتایج به اطلاع کلیه شرکت کنندگان درششمین آزمون زبان عمومی دانشگاه(UTET) مورخ 94/1/21 برگزارگردیدمیرساندکه جهت اطلاع ازنمره خودمیتواندازمورخه94/1/26 بامراجعه به سایت http://takmili.tabrizu.ac.ir/b1.php وباواردکردن کدملی نمره خودرا مشاهده فرمایند. ضمنا" لازم به توضیح است که کارنامه آزمون صرفا"برای آندسته ازشرکت کنندگانی که موفق به اخذنمره 50 یا بالاتر شده اند ازمورخ 94/2/5 صادروتحویل خواهد گردید.

ادامه مطلب